Algemene voorwaarden Turv Exloo Distillery

  1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Turv Exloo Distillery.
  2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen. De overeenkomst is aan de zijde van de Turv Exloo Distillery eerst bindend doordat zij door hem schriftelijk is bevestigd of doordat de Turv Exloo Distillery daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.
  3. Verzending van de bestelling zal, indien voorradig, binnen 48 uur na binnenkomst van de betaling geschieden.
  4. De Turv Exloo Distillery neemt geen garantie op zich omtrent levertijd. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht is de Turv Exloo Distillery gerechtigd te zijner keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat de Turv Exloo Distillery tot enige schadevergoeding is gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisering, verbod op in en uitvoer, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die levering aanzienlijk meer bezwaarlijk of meer kostbaar maken, dan deze tijdens het sluiten van de overeenkomst was, gebrek aan vervoersgelegenheid, werkstaking, uitsluiting, oproer, brand en in het algemeen iedere oorzaak welke de Turv Exloo Distillery niet kan worden toegekend.
  5. De Turv Exloo Distillery is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van zijn werknemers of van derden, die door hem zijn ingeschakeld, noch voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden, dan wel schade ontstaan voor de opdrachtgever en/of als gevolg van te laat leveren.
  6. Indien opdrachtgever niet tevreden is over een artikel kan hij/zij de niet aangebroken dozen of flessen retourneren aan Turv Exloo Distillery en ontvangt hij/zij de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Opdrachtgever moet zelf zorgdragen voor het in goede staat retourneren van de artikelen naar Turv Exloo Distillery. Retourneren dient te geschieden binnen 10 dagen na aankoop en de opdrachtgever dient Turv Exloo Distillery hier op voorhand van te verwittigen.
  7. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst de valuta waarin verkocht is meer dan 10% devalueert, is de Turv Exloo Distillery bevoegd de koopprijs dienovereenkomstig te herzien. Indien zulks leidt tot een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval de Turv Exloo Distillery niet tot enige schadevergoeding is gehouden.
  8. Voor verzendkosten binnen Nederland zie: http://www.postnl.nl/tarieven/
  9. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.